ادوات کشاورزی شخم زن باعث تخریب جنگل های کاج شد

در طرف مقابل آداپتور فلنج ادوات کشاورزی شخم زن ، یک برآمدگی با سطح انتهایی مستقیم ایجاد می شود که از آن یک سوراخ در امتداد محور افقی ایجاد می شود.

که قطر آن با قطر سوراخ مرکزی برای راندن دیسک مطابقت دارد و در در سطح صاف انتهایی برآمدگی سوراخ های رزوه ای وجود دارد که در آن بدنه به طور محکم با پیچ و مهره ثابت می شود که توسط یک سپر واقع بین برآمدگی و بدنه محافظت می شود و در داخل بدنه در امتداد نصب می شود.

یاتاقان با یک آستین داخلی روی گردن پایه کولتیواتور با امکان چرخش بدنه با ابزار نصب شده است، یک مهره در انتهای رزوه دار پایه و یک واشر در زیر آن و انتهای بالایی پایه پیچ می شود.

محصولات کشاورزی

در یک براکت نصب شده بر روی قاب کولتیواتور با امکان تنظیم زاویه حمله ادوات نصب شده است و با المان بوش الاستیک به براکت واقع در حفره متصل می شود و انتهای قفسه با بلبرینگ می تواند باشد.

هم موازی و هم در زاویه نسبت به سطح خاک قرار دارد. کولتیواتور دارای مجموعه ای از قطعات کار قابل تعویض برای هر دیسک است که شامل وجین های نیمه تیغه راست و چپ است که در سوراخ های نصب رزوه ای در امتداد لبه دیسک در شش محل نصب شده اند، شش قطعه در دو طرف، که هر کدام با چهار پیچ ثابت می شوند.

در حالی که هر وجینگر دارای یک سکوی نصب است که از آن دو تیغه کار به صورت متوالی از بالا به پایین به شکل نیمه تیغه های جلو و عقب در سمت راست و نیم تیغه های جلو و عقب در سمت چپ ساخته می شوند.

در حالی که تمام نیمی از آنها تیغه ها با دماغه های نوک جلویی خود به سمت لبه برش دیسک چرخانده می شوند و با تیغه های بالدار دراز در پایین، در جهت مخالف دیسک از هم جدا می شوند و قفسه ها با تیغه های علف های هرز با زاویه منحرف می شوند.